Gallery

ASPHALT V

2010 April

 • KAGOSHIMA [ Atsushi Fujiwara ]
 • GO HOME [ MUGE ]
 • SHIBUYA [ Shin-ichiro Tojimbara ]
 • PEOPLE AT POTALAKA [ Yoshiaki Tokumoto ]

ASPHALT IV

2009 October

 • OFF LIMITS YOKOHAMA [ Shin-ichiro Tojimbara ]
 • LOST CHINGU [ Yang Seungwoo ]
 • TRACE Ⅲ [ Atsushi Fujiwara ]
 • ON THE WAY [ Masato Hattori ]

ASPHALT III

2009 April

 • REVISITED -Farewell to TACHIKAWA- [ Shin-ichiro Tojimbara ]
 • RECLAIMED LAND HOKKAIDO 1971-1977 [ Eiji Sakurai ]
 • TRACE Ⅱ [ Atsushi Fujiwara ]
 • TAKUBOKU’S SCENERY [ Shohshi Okamoto ]

ASPHALT II

2008 October

 • REVISITED [ Shin-ichiro Tojimbara ]
 • FOREIGN HOMELAND [ Chon Songte ]
 • TRACE [ Atsushi Fujiwara ]
 • AT "N" HOSPITAL [ Shin-ichiro Tojimbara & Atsushi Fujiwara ]

ASPHALT

2008 May

 • REVISITED [ Shin-ichiro Tojimbara ]
 • DISCORD [ Atsushi Fujiwara ]
 • DRAGGING SHADOW [ Masahito Agake ]
 • DAY & NIGHT [ Shohshi Okamoto ]